عروسک های بافتنی مریم مقدس 

مردان راهب با هدایایی برای میلاد مسیح

یوسف نجار ، چوپان با گوسفندها

اندازه هر عروسک ایستاده 20 سانتی متر

اندازه عروسک مریم مقدس 14 سانتی متر

قیمت هرعروسک 25000 تومان

قیمت مجموعه عروسکها 200000 تومان